Harjumaa Muuseumi arengukava aastateks 2019-2022

Missioon

Harjumaa Muuseum on maakonna vaimse ja materiaalse pärandi hoidja ning väärtustaja, pärandiga seotud ajakohaste teemade tõstataja ja laiahaardelise koostöö eestvedaja. Harjumaa pärandiga seotud näituste, sündmuste ja kursuste läbiviija. Harjumaa Muuseum on ainus kogu Harjumaa pärandile pühendatud muuseum.¹

Visioon

Harjumaa Muuseumi tegevus maakonna pärandi hoidjana on aktiivne ja tulevikku suunatud. Muuseum pöörab lisaks enda kogude hoidmisele, säilitamisele ja tutvustamisele tähelepanu kogu Harjumaa kultuuripärandile ja selle tutvustamisele. Rõhk on inimeste igapäevases elukeskkonnas olevate väärtuste teadvustamisel.
Muuseum tõstab esile nii Eestis kui laiemalt kõne all olevaid ja pärandihoiuga seotud
aktuaalseid teemasid ning teeb seda Harju maakonna näitel kohalikke eripärasid arvestades.
Kaasamõtlemis- ja tegutsemisvõimalust pakutakse erinevatele vanuse- ning huvirühmadele nii muuseumis koha peal kui ka väljaspool.
Harjumaa Muuseumi tegevus põhineb tema enda töötajate või teiste uurijate häid akadeemilisi tavasid järgivatel uurimustel ning koostööl maakonnas tegutsevate teiste muuseumidega, seltside ja ühendustega, aga ka kolleegide ja partneritega piiri tagant.1

1 Tegemist Harjumaa Muuseumi üldise missiooni ja visiooniga, Amandus Adamsoni Ateljeemuuuseumi omad eraldi Ateljeemuuseumi käsitlevas peatükis.

Väärtused

Kvaliteet

Harjumaa Muuseum väljastab teaduslikult põhjendatud, usaldusväärset ja kontrollitud infot.
Muuseum panustab külastajasõbraliku keskkonna ning motiveeriva töökeskkonna loomisse,
kvaliteetsete teenuste ja positiivse külastajakogemuse pakkumisse.

Mõistetavus

Harjumaa Muuseum suudab teadusuuringute tulemusi ning pärandit mõjutavaid protsesse
näitlikustada, mitmest vaatenurgast selgitada ja reaalse eluga siduda, teha käegakatsutavaks.

Koostöövõimekus

Harjumaa Muuseum algatab koostööd eesmärkide saavutamiseks, täidab endale võetud
ülesandeid ja aitab koostöö õnnestumisele igakülgselt kaasa.

Tulevikule suunatus

Harjumaa Muuseum teadvustab avalikkusele oma tegevuse ja sõnumite kaudu pärandit kui
olemasolevat lähtekohta uue elujõulise elukeskkonna kavandamisel, loomisel ja igapäevaelu
kujundamisel. Muuseum hoiab ennast kursis nii maailmas, Läänemere piirkonnas, Eestis kui
Harjumaal pärandiga seotud valdkondades toimuvaga.

Kajastus teistes arengukavades

Kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukava 2018-2021

• Kultuuripoliitika eesmärgiks on kujundada loovust väärtustav ühiskond, hoides ja edendades eesti rahvuslikku identiteeti, uurides, talletades ja kandes edasi kultuurimälu ning luues soodsad tingimused elujõulise, avatud ja mitmekesise kultuuriruumi arenguks ning kultuuris osalemiseks.
• Tagatud on Eesti rikkaliku vaimse ja materiaalse kultuuripärandi, sh kultuuriväärtusliku keskkonna ning eriilmeliste piirkondlike kultuuriruumide elujõulisus ja säilimine järeltulevatele põlvedele.
• Aastaks 2020 on Eesti jaoks olulised kultuuriväärtused digitaalsena kättesaadavad.

Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020

• Muuseumide eesmärk on kujuneda kaasaja ootustele ja vajadustele vastavateks mäluasutusteks, mis siinse kultuuripärandi kogumise, hoidmise ja uurimise kõrval panustavad haridustegevusse ning on samas elamuste pakkujateks nii kodu- kui ka välismaistele külastajatele, kasvatades seeläbi Eesti kui kultuuriturismi sihtpunkti populaarsust.
• Haridusvaldkonna korraldamisel tuleb arvestada, et kultuuris osalejate järelkasvu tagamiseks on oluline alustada kultuurialaste teadmiste ja oskuste omandamisega juba varases eas. Selleks tuleb riigi ja kohalike omavalitsuste koostöös luua võimalusi kogu hariduses, sh huvihariduses ja huvitegevuses. Samuti on nii formaalses kui mitteformaalses hariduses olulisel kohal loovusõpe ja funktsionaalse lugemisoskuse arendamine. Kultuuriasutustel on hariduslike programmide ja tegevuste elluviimisel oluline roll formaalse hariduse mitmekesistamisel ja rikastamisel, mistõttu peab riik oluliseks kultuuriasutuste kaasamist õppekavade ettevalmistamisel ja täitmisel.
• Riiklik prioriteet on kultuuripärandi väärtustamine terviklikult – vaimne ja aineline pärand ei ole lahutatud ning kultuurimälestiste objektipõhine kaitse on laienenud keskkonna ja konteksti väärtustamisele. Muinsuskaitse valdkonda mõistetakse lisaks kultuuri järjepidevuse hoidmisele ka säästva arengu osana ja majandusliku eelisena, sh kultuuriturismi olulise osana.
• Riik toetab muuseumidesse kogutud teadmiste lahtimõtestamist ning avalikku kasutusse toomist, muuhulgas läbi kaasaegsete e-lahenduste ja kogude digiteerimise. Toimub muuseumikogude analüüs eesmärgiga, et eri muuseumide kogud moodustaksid üksteist täiendava kultuuriväärtusliku kogumi. Kogumistegevus on
mõtestatud ja järjepidev. Museaale hoitakse nende pikaajalist säilimist tagavates tingimustes.
Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia
• Dokument peab strateegilise suunana oluliseks Läänemere piirkonna atraktiivsuse suurendamist ning inimestevaheliste suhete tihendamist hariduse ja turismi valdkonna meetmete abil.

Harju maakonna turismi arengustrateegia 2025

• Harju maakond sihtkohana on kinnistanud olemasolevaid turge ja saavutanud suurema atraktiivsuse uutel turgudel.
• Harjumaa tugevus peitub eelkõige rikkalikus loodus- ja kultuuriressursis. Tallinn on Harjumaa siseturismi olulisim sihturg. Selles osas tuleb parandada muukeelsele elanikkonnale suunatud teavitust ja turundust. Kasutamata potentsiaali on ka peredele suunatud vaba aja teenuste ja toodete pakkumisel.
• Muuseumidel on kindel osa Harjumaa kultuuriturismis. Muuseumide eksponaadid, atraktiivsed püsiekspositsioonid ja näitused ning koostöös valminud teemamarsruudid aitavad väliskülalisel leida tee Harjumaa kultuuriväärtuste juurde.

Keila linna arengukava 2013-2025

• Kodanikuaktiivsus: Aktiivseid ja linnaga partnerluses olevaid kodanikeühendusi on Keilas üle 35. Need on Keila linnale heaks koostööpartneriks erinevates tegevusvaldkondades: sotsiaalsfääris, hariduse -, huvihariduse -, vaba aja -, sporti -, kultuuri -, noorsootöö ning terviseliikumise valdkondades.
• Visioon 2025: Keila on rahulik perekeskne mõõdukalt suureneva kogukonnaga kodupaik, mis pakub turvalist ja tervislikke eluviise toetavat rohelise väikelinna elukeskkonda.
Täpsustavalt on visiooni juurde lisatud: Keila on mitmekesiseid kultuuri- ja vaba aja veetmise võimalusi pakkuv linn.
• Arengueesmärgid perioodiks 2013-2016 Eesmärk 3: On loodud toetav keskkond kogukonda ühendavate traditsioonide jätkumiseks ja tekkimiseks, kultuuriväärtuste säilimiseks ja rahvatervise edendamiseks.
Eesmärk 4: Kõigile on kättesaadavad mitmekülgsed mitteformaalse hariduse ja vaba aja sisustamise võimalused, väärtustatakse linnaelanike tervist.
Eesmärk 20: Keila on külalisele ja siseturistile huvi ja külastuselamust pakkuv väikelinn.

Hetkeolukord

Harjumaa Muuseum on rajatud 1988. aastal ja paikneb endises Keila mõisas, 2005. aastast kuulub Harjumaa Muusemi juurde ka Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum Paldiskis. Alates 1.06.2017 on Harjumaa Muuseum Keila linna allasutus.
2018. a lõpu seisuga kuulub Harjumaa Muuseumi koosseisu 12 töökohta: direktor, peavarahoidja, 2 fondihoidjat, teadur, muuseumipedagoog, filiaali juhataja, filiaali projektijuht, 2 poole kohaga klienditeenindajat ning 2 poole kohaga majahoidjat.

Meie tugevused

1. Stereotüüpide murdja.
• Tagasiside esmakülastajatelt ja haridusprogrammides osalejatelt, et oodati vähemat, kui kohapeal kogeti. Muuseumi kaasaegne külastajakeskkond ja püsiekspositsiooni ülesehitus: liikumispuudega inimestel on võimalik majas iseseisvalt liikuda, mitmekeelsed audiogiidid, mitmekülgne näitusetegevus, nõuetekohased hoidlad. Haridusprogrammides kord käinud koolid-lasteaiad tulevad alati tagasi, kuna hindavad programme kõrgelt.
2. Paindlikkus
• Nii tavalised, grupikülastajad kui ka haridusprogrammides osalejad hindavad muuseumi ja töötajate paindlikkust ja vastutulemisvõimet.
3. Inspireeriv ja võimalusi pakkuv ümbritsev keskkond Keila jõesaarel:
• erinevateks programmideks ja üritusteks võimalusi pakkuv jõepark.
• keskaegse kindlustatud elamu varemed, mille uurimine annaks väärtuslikku infot nii Keila kui üldse Eesti keskajast.
• kultuskivi muinasajast,
• mõisapark 17. sajandist,
• kahe maailmasõja vahel väljakujundatud jõeäärne puhkeala
4. Tegus kollektiiv ja muuseumisõbrad, kogukonna kaasamise võimekus.
• Muuseumis töötavad oma ala professionaalid, kes väikese kollektiivi tingimustes on sageli multifunktsionaalsed ja paindlikud erinevate tööülesannete täitmisel. Majas valitseb hea sisekliima ja meeskonnavaim, kõik on väljas ühise asja eest ja tööd tehakse südamega.
• Küllaltki operatiivne infovahetus, sõbralikkus ja abivalmidus nii kollektiivis sees kui külastajate ja uurijate suhtes.
• Muuseumisõprade abi suuremate ürituste läbiviimisel ja ühisüritused muuseumisõpradega.
5. Head suhted ja koostöö Harjumaal tegutsevate muuseumidega ja vabaühendustega.
• muuseumidevaheline vastastikune nõustamine ja suutlikkus ühisüritusteks.
• muuseumi juures tegutseb Harjumaa Rahvarõiva Nõuandekoda, mis nõustab inimesi rahvarõivastega seotud küsimustes, toimuvad regulaarsed nõuandelaupäevad.
6. Filiaali, Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi, mitmekülgne tegevus Paldiskis.
7. Tahe ja suutlikkus nii kodumaiseks kui rahvusvaheliseks koostööks.
8. Suutlikkus kasutada tegevuste elluviimisel lisarahastuseks võimalusi.

Meie nõrkused

1. Muuseumi asukoht Keila linna serval, väljaspool inimeste tavalisi liikumistrajektoore
2. Ühistranspordiühenduse puudumine muuseumisse Keilas ja Harjumaa otseühenduste puudumine piirkondade vahel. Keilasse ja Paldiskisse pääseb maakonna ida- ja lõunaosast ühistranspordiga ainult läbi Tallinna.
3. Info muuseumikogu ja raamatukogu teavikute kohta pole veel 100% elektrooniliste andmebaaside kaudu avalikkusele kättesaadav.
4. Püsinäitus, kuigi kõrgelt hinnatud, avati 2005. aastal ja on praeguseks juba vana.

Keskkonna võimalused

1. Keskkonnateadlikkuse suurenemine ning huvi suurenemine nii kultuuripärandi kui looduse vastu soodustab jõepargiga seotud programmide ja ürituste läbiviimist, uute koostöövõimaluste loomist ning uute teenuste pakkumist ja külastajate lisandumist muuseumile.
2. Keskaegse linnuse varemed on potentsiaaliga, et neist kujundada turismi tähtobjekt.
3. Keila linna ja seda ümbritsevate valdade elanike arvu juurdekasv viimastel aastatel annab muuseumile põhjuse pakkuda jätkuvalt tegevusi lastega peredele.
4. Turistide (nii sise- kui välisturistide) huvi Tallinnast välja suunduvate lühikeste reiside vastu annab võimaluse pakkuda ühepäevaseid marsruute ja pakette, mis läbivad Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi Paldiskis ja Harjumaa Muuseumi peahoonet Keilas.

Keskkonna ohud

1. Kohalike omavalitsuste ja haridusasutuste eelarved ei pruugi võimaldada transporti muuseumikülastusteks ja muuseumi haridusüritustel osalemiseks.
2. Tallinn Eesti suurima linnana paljude turismiatraktsioonidega tõmbab inimesi linnale keskenduma.
3. Keila Jõesaarele planeeritav arendus võib rikkuda keskkonda ja ehitamise ajaks raskendada muuseumile ligipääsu.

Eesmärgid ja tegevused

Eesmärk 1:
Harjumaa Muuseumi kogu on läbimõeldult täiendatud, dokumenteeritud, hoitud ja kasutatud ning on kättesaadav muuseumide infosüsteemis

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:
Mõõdik 1: Muuseumi kogud on täielikult digitaliseeritud ja kättesaadavad MuIS'is ja/või Digihoidlas 2020. aasta lõpuks.
Mõõdik 2: On tehtud sihipärast kogumistööd Harjumaa rahvuslike tekstiilide teemadel. Kogud on täienenud materjaliga, mis annaks aluse piirkonna rahvarõivastest ülevaate saamiseks.
Mõõdik 3: On tehtud sihipärast kogumistööd kajastamaks erinevaid kogukondi, kes Harjumaal elavad või on elanud.
Mõõdik 4: Inventuurid on läbi viidud: arheoloogiakogu, kunstikogu ja ajalooline kogu 2018, geoloogiakogu, arhiivkogu ja audio-videokogu 2019
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:
Tegevus 1: Museaalide digitaliseerimine ja kirjeldamine, museaalide andmete ja digikujutiste lisamine muuseumide infosüsteemi (MuIS)
Tegevus 2: Regulaarne museaalide seisundi jälgimine ja vajadusel konserveerimine
Tegevus 3: Alamkogude inventuuride läbiviimine inventuuride kava alusel
Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:
Uus algatus 1: Sihipärane kogumistöö Harjumaa rahvuslike tekstiilidega
Uus algatus 2: Sihipärane kogumistöö Harjumaa kogukondadega

Eesmärk 2
Harjumaa Muuseumi teadustöö maakonna pärandi uurimisel ja laiemasse konteksti asetamisel on järjepidev ja selle tulemused on kättesaadavad

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:
Mõõdik 1: Koguteos "Harjumaa Rahvarõivad" on välja antud.
Mõõdik 2: Muuseumi personali sulest on ilmunud vähemalt üks artikkel aastas
Mõõdik 3: Harjumaa Muuseumi on andnud iga aasta välja vähemalt ühe trükise.
Mõõdik 4: Muuseum on oma teadustegevuse tulemusi tutvustanud väljaspool muuseumi
toimuvatel üritustel vähemalt kolmel korral aastas
Mõõdik 5: Muuseum on oma tegevuse ja teadussuundade tutvustamiseks korraldanud
vähemalt ühe konverentsi või seminari aastas
Mõõdik 6: Iga näitusega koos on koostatud kataloog või tutvustav voldik.
Mõõdik 7: Alustatud on Keila keskaegse elamu uurimise ja rekonstrueerimise projekti
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:
Tegevus 1: Harjumaa toimetiste ja muude trükiste koostamine.
Tegevus 2: Näituste ja nende kataloogide koostamine.
Tegevus 3: Haridusprogrammide läbi viimine.
Tegevus 4: Õppepäevade, seminaride ja konverentside läbi viimine.
Tegevus 5: Artiklite kirjutamine väljapoole.
Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:
Uus algatus 1: Harjumaa Rahvarõivaste koguteose koostamine ja välja andmine
Uus algatus 2: Keila linnuse uurimiseks projekti koostamine ja rahastusallikate leidmine

Eesmärk 3
Harjumaa Muuseum on tuntud ja tunnustatud kui mitmekülgset haridus- ning loovtegevust pakkuv ja võimaldav muuseum

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:
Mõõdik 1: Igal aastal on läbi viidud suvised linnalaagrid, leivanädal, vähemalt neli rahvakalendri tähtpäevade programmi, õuesõppetunnid kokku vähemalt kahe nädala jooksul kevadel ja sügisel.
Mõõdik 2: Ajutiste omanäituste juurde on välja töötatud ja pakutud vähemalt üks muuseumitund lastele või vähemalt üks teemapäev
Mõõdik 3: Muuseumi õppeklassis toimub aastas vähemalt 2 ajaloo või käsitööga seotud kursust, alates 2019. sügisest
Mõõdik 4: Läbi on viidud Muuseumiöö, Keila Päeva päeva programmid ning Harjumaa Muuseumi sünnipäeva tähistamine
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:
Tegevus 1: Lastele ja noortele suunatud iga-aastaste tegevuste läbiviimine: suvine linnalaager, rahvakalendri tähtpäevade programmid, leivanädal, ajutiste näituste
muuseumitunnid, õuesõppe tunnid, loovusring ja muuseumitunnid ateljeemuuseumis.
Tegevus 2: Traditsiooniliste kogupereürituste läbiviimine: Harjumaa Muuseumi sünnipäev, Muuseumiöö, Keskaja festival jne.
Tegevus 3: Osalemine kohalikel suurematel sündmustel nagu näiteks Keila Päeva programm jm.
Tegevus 5: Muuseumi sünnipäeva tähistamine iga aasta, juubeliaastal suuremalt
Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:
Uus algatus 1: Muuseumi juures õppeklassi avamine, kus toimuvad erinevad ajaloo ja pärandtehnoloogiatega seotud kursused, s.h. Harjumaa rahvariiete valmistamise kursused.

Eesmärk 4
Harjumaa Muuseum ja Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum on Harjumaa kultuuripärandit vahendavad külastajasõbralikud muuseumid

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:
Mõõdik 1: Harjumaa Muuseumil on uus veebileht, mis on kättesaadav vähemalt kolmes keeles
Mõõdik 2: Harjumaa Muuseumi ja Harjumaa kultuuripärandit tutvustavad materjalid on koostatud.
Mõõdik 3: Välja on antud vähemalt üks uus toode aastas.
Mõõdik 4: Muuseumi on igal aastal tutvustatud messidel ja suurüritustel
Mõõdik 5: Avatud on uus püsinäitus
Mõõdik 6: Harjumaa Muuseumi piknikualale Keila jõesaarel on rajatud välilava ja katusealune
Mõõdik 7: Harjumaa Muuseumisse on rajatud pärandkultuuri õppeklass
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:
Tegevus 1: Harjumaa Muuseumi uue veebilehe loomine ja külastajainfo ning muuseumi trükistena ilmunud infomaterjalide kättesaadavaks tegemine ka inglise ja vene keeles
Tegevus 2: Harjumaa Muuseumi ning Harjumaa kultuuripärandit tutvustavate infomaterjalide koostamine ning levitamine
Tegevus 3: Ekskursioonide läbiviimine nii näitustel kui looduses
Tegevus 4: Reisikorraldajatele infopäevade läbiviimine muuseumi tutvustamiseks
Tegevus 5: Uute meenete välja töötamine
Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:
Uus algatus 1: Uue püsinäituse avamine 2019-2020
Uus algatus 2: Harjumaa Muuseumi Keila jõesaarel asuvale piknikualale välilava ja katusealuse rajamine.
Uus algatus 3: Muuseumi peahoonesse, endisesse korterisse pärandkultuuri õppeklassi rajamine 2019

Eesmärk 5
Harjumaa Muuseumi eestvedamisel on süvenenud koostöö kogukonna ning teiste muuseumite ja kultuuriasutustega Harjumaa kultuuripärandi heaks

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:
Mõõdik 1: Muuseumi omanäitusi on koostatud koos kogukonnaga
Mõõdik 2: Harjumaa Muuseum on partner vähemalt ühes rahvusvahelises koostööprojektis
Mõõdik 3: Kolme aasta jooksul on vähemalt 1 vahenäitustest koostatud koostöös mõne teise (Harjumaa) muuseumiga.
Mõõdik 4: Harjumaa kodu-uurijatele on loodud võimalused uurimistöö tegemiseks ja vajadusel nõustatakse neid.
Mõõdik 5: Koostöös ülikoolidega on välja antud "Harjumaa uurimuste" erinumber tudengitöödest Harjumaa kultuuripärandist
Mõõdik 6: Koostatud on projekt Keila keskaegse elamu uurimiseks, koostöös Muinsuskaitseametiga ja vastava ala ekspertidega
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:
Tegevus 1: Harjumaa kogusid ja kultuuripärandit tutvustavate näituste koostamine koostöös
partneritega, rõhuga pärandi väärtustamisel ja selle esiletoomine tänase elu ühe osana
Tegevus 2: Harjumaa kodu-uurijate nõustamine ja nende tegevusele kaasaaitamine
Tegevus 3: Harjumaa pärandkultuuriga seotud teabepäevade korraldamine
Tegevus 4: Harjumaa väikemuuseumite nõustamine
Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:
Uus algatus 1: koostöös Muinsuskaitseameti ja teiste ekspertidega on välja töötatud projekt Keila keskaegse elamu uurimiseks ja rekonstrueerimiseks
Uus algatus 2: "Harjumaa uurimuste" tudengitööde erinumbri väljaandmine koostöös ülikoolidega

Organisatsiooni arendamise eesmärgid

Harjumaa Muuseumi arendamise eesmärk on olla Harjumaa pärandkultuuri uurimise, säilitamise ja edasi andmise keskus – koondada enda juurde võimalikult palju valdkonnaga tegelevaid spetsialiste, algatada projekte ja osaleda suuremates projektides, välja anda Harjumaa pärandkultuuriga seotud trükiseid, korralda pärandkultuuriga seotud kursuseid, pakkuda abivalmis ja professionaalset uurimispaika, pakkuda (pärand)kultuuriga seotud vaba aja veetmise võimalusi. Samal ajal olla ka hinnatud töökohaks oma kollektiivile ja potensiaalsetele töötajatele.

Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum

Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum jagab kõiki emamuuseum Harjumaa Muuseumi väärtusi ja eesmärki. Järgnevalt on täpsustatud või välja toodud aspektid, mis veidi erinevad.

Missioon

Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum tutvustab Amandus Adamsoni elu ja loomingut ning viib läbi mitmesuguseid kunsti- ja kultuurisündmusi.

Visioon

Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum tutvustab Amandus Adamsoni elu ja töid, tutvustab ja õpetab temaga seotud kunstialasid.

Hetkeolukord

Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi peamine eksponaat on restaureeritud ateljeemaja Paldiskis, mille juurde kuulub kõrvalhoone ja suur aed. Kõrvalhoone toimib kevad-suvisel ajal kõigile külastajatele tasuta avatud galeriina, näitused vahetuvad vastavalt näituseplaanile.

Tugevused

1. Ainuke säilinud 19. sajandist pärit kunstniku ateljeemaja Eestis
2. Mitmekülgne tegevus nii majas, aias, kui linnas: näitused, sündmused, rattalaenutus jmt
3. Ateljeemaja on Paldiski peamisi vaatamisväärsusi
4. Ateljeemaja on oluline maamärk kohalikele
5. Hea koostöö kohalike elanike ja organisatsioonidega
6. Inspireeriv keskkond loovisikutele, erinevad võimalused kunsti eksponeerimiseks

Nõrkused

1. Vähe Amandus Adamsoni originaalloomingut ja isiklikke esemeid
2. Ruumipuudus – sündmustel ja haridusprogrammides osalejate arv on ateljeemaja väiksuse tõttu tugevalt piiratud, seda eriti talvel, kui ei saa tegevusi korraldada kõrvalhoones ega aias
3. Kõrvalhoonet saab kasutada vaid soojemal osal aastast
4. Sesoonsus – sügis-talvisel hooajal liigub turiste Paldiskis tunduvalt vähem kui kevad-suvisel hooajal
5. Puuduvad abivahendid puuetega inimestele
6. Parkimisplatsi puudumine

Keskkonna võimalused

1. Paldiski linn kui uue suure valla keskus toob linna senisest rohkem inimesi
2. Kohalike huvi Ateljeemuuseumi kui kultuuri- ja kunstikeskuse vastu
3. Turistide (nii sise- kui välisturistide) huvi Tallinnast välja suunduvate lühikeste reiside vastu annab võimaluse pakkuda ühepäevaseid marsruute ja pakette, mis läbivad Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi Paldiskis

Keskkonna ohud

1. Kohalike omavalitsuste ja haridusasutuste eelarved ei pruugi võimaldada transporti muuseumikülastusteks ja muuseumi haridusüritustel osalemiseks.
2. Tallinn Eesti suurima linnana paljude turismiatraktsioonidega tõmbab inimesi linnale keskenduma.
3. Paldiski sadamate arendamine võib kahjustada ateljeehoonet (ehitustegevus läbi maa).

Eesmärgid ja tegevused

Eesmärk 1
Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum on tuntud ja tunnustatud kui professionaalne, mitmekülgset haridus- ning loovtegevust pakkuv muuseum

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:
Mõõdik 1: Ateljeemuuseumis on iga aasta läbi viidud vähemalt üks professionaalse kunsti sündmus või koostööprojekt kultuuri- või haridusasutusega
Mõõdik 2: Ateljeemuuseum osaleb suurematel Paldiski linna sündmustel nagu nt Paldiski linna päev
Mõõdik 3: Loovusring Ateljeemuuseumis toimub vähemalt kord kuus
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:
Tegevus 1: Lastele ja noortele suunatud iga-aastaste tegevuste läbiviimine: suvine linnalaager
ajutiste näituste muuseumitunnid, õuesõppe tunnid, loovusring ja muuseumitunnid.
Tegevus 2: Amandus Adamsoni sünniaastapäeva tähistamine ateljeemuuseumis.
Tegevus 3: Osalemine kohalikel suurematel üritustel nagu näiteks Paldiski linna päeva programm.
Tegevus 4: Professionaalse kunsti seminaride või muude sündmuste läbiviimine Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis
Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:
Uus algatus 1: Koostööprojektide loomine ja teostamine Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi ning kultuuri- ja haridusasutuste vahel

Eesmärk 2
Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum on kunsti vahendav külastajasõbralik muuseum

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:
Mõõdik 1: Ateljeemuuseumi uus veebileht on valmis ja kättesaadav vähemalt kolmes keeles
Mõõdik 2: on koostatud ja välja antud Ateljeemuuseumit tutvustavad materjalid
Mõõdik 3: Valminud on uus püsinäitus Amandus Adamsoni elust ja loomingust
Mõõdik 4: Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi aiast on kujundatud puhkeala ja rajatud välikohviku võimalus
Mõõdik 5: Regulaarselt toimuvad matkad Paldiskis ja Pakri poolsaarel Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi eestvedamisel
Mõõdik 6: Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis toimuvad kunstikursused
Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:
Tegevus 1: Ateljeemuuseumi uue veebilehe loomine ja külastajainfo ning muuseumi trükistena ilmunud infomaterjalide kättesaadavaks tegemine ka inglise ja vene keeles
Tegevus 2: Ekskursioonide läbiviimine nii näitustel kui looduses
Tegevus 3: Kunstikursuste korraldamine Ateljeemuuseumis
Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:
Uus algatus 1: Korralikuma püsiekspositsiooni loomine Amandus Adamsoni elust ja loomingust, 2019
Uus algatus 2: Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi aiale aiakujundusprojekti koostamine ja teostamine
Uus algatus 3: Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumisse suvise aiakohviku loomine
Uus algatus 4: Matkade korraldamine Paldiskis ja Pakri poolsaarel Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumist